බෝල පුකක් තියෙන බට්ටි කැලේට දුවලා නිදහසේ චූ පාරක් දැම්මා.. මාර ආතල් එකක් ඒක.. nice sri lankan girl o