کسمو وا کردم و از نمای نزدیک جیشم اومد بیرون / Close up Golden Shower